Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Het ontwerp van natuurvriendelijke oevers

De realisatie van natuurvriendelijke oevers begint met het ontwerp. Bij dit proces worden doelstellingen vertaald naar streefbeelden en afgestemd op de mogelijkheden in het gebied. Ook moet er voldoende draagvlak zijn bij de belanghebbenden. Daarom zijn er diverse stappen te ondernemen binnen het ontwerpproces:

1. Definiëren van doelstellingen

Het doel van de specifieke natuurvriendelijke oever bepaalt grotendeels de inrichting ervan. Vaak staan de doelstellingen al gedeeltelijk of geheel vast door huidig beleid en regelgeving. Belangrijk is hierbij dat de doelstellingen meetbaar zijn, zodat het functioneren van de oever kan worden geëvalueerd. Ook is van belang dat de doelstellingen zijn afgestemd op de lokale omstandigheden en de mogelijkheden die het gebied biedt.

2. Bepalen van het streefbeeld

Nadat de doelstellingen gedefinieerd zijn, moeten deze worden omgezet naar concrete streefbeelden. Deze streefbeelden geven een beschrijving van de optimale vorm van de oever, de soorten die er voorkomen en het gewenste beheer & onderhoud. Het streefbeeld hangt hierbij ook erg af van de lokale omstandigheden en moet hierop afgestemd worden.

3. Afwegen van alle belangen

Een oever heeft meestal meerdere functies. Hierdoor moeten voor het definitieve streefbeeld de verschillende belangen in kaart gebracht zijn en tegen elkaar worden afgewogen. De omgeving van de natuurvriendelijke oever kan tevens grote impact hebben op het al dan niet slagen van deze oever: zo levert  landbouw een verrijking op in voedselrijkdom. In deze fase is het belangrijk goed te communiceren wat de gevolgen voor de omgeving zijn. Dit voorkomt misverstanden en creëert draagvlak.

4. Inventariseren van de huidige situatie

Om de succeskans van de natuurvriendelijke oever zo groot mogelijk te maken, is het van belang dat het streefbeeld realistisch en haalbaar is. Daarom moet de omgeving zo goed mogelijk in beeld te worden gebracht. Hierbij is inzicht nodig in de hoeveelheid beschikbare ruimte, verwachte waterstanden en stroomsnelheden, waterberging en afvoerfunctie. Ook de ruimte op land is van belang voor de uiteindelijke inrichting.