Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Beheerplan Natuurvriendelijke Oevers

Terug
Rapportnr n.v.t.
ISBN -
Type Rapport, alleen pdf
Prijs € -
Datum 1-6-2013

Tussen 1996 en 2004 zijn door Dienst Landelijk Gebied, om vorm te geven aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), langs 50 km hoofdwatergang, in Midden-Delfland zowel natte als drogere natuurvriendelijke oevers (nvo’s) aangelegd. De nattere oevers moesten ook een positief effect op de (ecologische) waterkwaliteit hebben. Bij de drogere oevers ligt de nadruk minder op het leveren aan een bijdrage aan de (ecologische) waterkwaliteit. Zowel de drogere als nattere nvo’s moesten de belevingswaarde van het landelijk gebied versterken en oeverafkalving tegengaan. Het eigendom en het beheer en onderhoud van deze oevers is in het kader van de Reconstructie, van insteek tot insteek, aan Delfland overgedragen.

Naast deze 'Reconstructie oevers' zijn er ook elders in het gebied van Delfland nvo’s aangelegd waarvan Delfland eigenaar is en als beheerder ook onderhoudsplichtig voor is. Voor dergelijke oevers was voorheen geen beheerplan opgesteld. Het herzien van het beheerplan voor Reconstructie oevers is dan ook een goede gelegenheid om uit te breiden naar alle nvo’s, waarvoor Delfland onderhoudsplichtig is. Een uitzondering hierop zijn nvo’s, die gelegen zijn in waterbergingen. Hiervoor zijn aparte onderhoudsplannen van kracht.

Voor de Reconstructie oevers is er in juli 2004 een eerste beheerplan opgesteld, waarin afspraken over het beheer en onderhoud van de oevers zijn vastgelegd.?Dit oorspronkelijke beheerplan had een looptijd van drie jaar en is eind 2007 verlopen. In 2008 heeft een evaluatie1 van het oorspronkelijke beheerplan plaatsgevonden, zie bijlage 1 voor de conclusies. Het aflopen van het huidige beheerplan en de evaluatie daarvan, zijn aanleiding voor het opstellen van dit beheerplan. Daarnaast zijn er sinds het opstellen van het eerste beheerplan allerlei ontwikkelingen geweest, zoals bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water (KRW), die in dit beheerplan zijn meegenomen.