Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Effectiviteit KRW herstelmaatregelen in de Rijkswateren. Natuurvriendelijke oevers: typologie en stand van zaken kennis inrichting, beheer en onderhoud

Terug
Rapportnr 1205469-002
ISBN -
Type Rapport, alleen pdf
Prijs € -
Datum 1-12-2011

Met de komst van de KRW en stroomgebiedbeheersplannen met bijbehorende maatregelpakketten is er veel aandacht voor de wijze waarop maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Vragen die hierbij centraal staan zijn: 1) welke inrichting levert het hoogste ecologische rendement en 2) hoe kunnen beheer en onderhoud tot een minimum beperkt worden?

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Deltares daarom studies uigevoerd, gericht zijn op de ontwikkeling en montage van kennis over de ecologische effectiviteit van maatregelen in Rijkswateren, in samenhang met hydromorfologische stuurvariabelen. De voor RWS belangrijke maatregelen staan vermeld in de richtlijn projectmonitoring (Bak et al., 2010).

Inmiddels is de eerste studie naar de maatregelen 'meestromende nevengeulen' en 'aangetakte strangen' afgerond (zie van Kouwen et al. 2011). Na Nevelgeulen zijn Natuurvriendelijke oevers (NvO’s) geselecteerd als volgende maatregel voor analyse. Het begrip 'natuurvriendelijke oever' is echter zeer breed en wordt in uiteenlopende watertypen toegepast.

In deze studie worden de verschillende typen NvO onderscheiden met het oog op een toekomstige data-analyse op basis van deze typen en wordt de bestaande kennis hierover in beeld gebracht. Op deze manier worden de kennislacunes en de bron van de kennis zichtbaar (expert of velddata). Deze studie is in drie delen opgesplitst, te weten: een oevertypologie aan de hand van bestaande natuurvriendelijke oeverconstructies;
een literatuuronderzoek naar de huidige kennis met betrekking tot (ecologisch effectieve) inrichting van NvO’s; een literatuuronderzoek naar de huidige kennis met betrekking tot beheer en onderhoud.